Reisevilkår

 
 

Påmelding og betaling
Buss: Etter påmelding vil den reisende motta en depositumsfaktura fra Tornes Turbusser AS. Påmelding er bindende for den reisende når depositum kr. 1000,- pr. person er mottatt av arrangøren. Betalingsdatoen er 7 dager etter fakturadato, dog senest 35 dager før avreise. Depositumet fratrekkes når sluttoppgjøret foretas, sluttoppgjør forfaller til betaling 35 dager før avreise. Bestillinger som foretas 35 dager eller senere forfaller til betaling umiddelbart. Fakturaen gjelder som billett/deltagerbevis når hele reisens pris er betalt. Kontroller omgående at billett/deltagerbevis er utstedt på riktig dato/tur. I tvilstilfelle kontaktes Tornes Turbusser AS. 

Avbestilling

Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler (bussreiser):
* Tidligere enn 35 dager før avreise: Depositum tilbakebetales med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,- pr. person.
* 35 – 15 dager før avreise: Depositumet tilbakebetales ikke.
* 14 – 8 dager før avreise: 50 % av turprisen belastes.
* De siste 7 dager før avreise: Ingen refusjon.
Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere deler rom, har arrangøren rett til å ta tillegg for resterende person(er) i henhold til gjeldende prisliste.
For reiser med fly: Flyprisen refunderes ikke ved avbestilling. 

Forsikringer

Alle våre reisende må ha reiseforsikring som dekker hele reisens varighet. Normalt er helårsforsikring som også inkluderer avbestillingsforsikring den rimeligste løsningen. Kontakt selskapet hvor du har dine andre forsikringer for tilbud. 

Retten til å overdra reisen 

Den reisende har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i pakkereisen, dersom han underretter arrangøren om dette innen rimelig tid før reisens begynnelse. Overdragelsen etter disse bestemmelser kan likevel ikke skje dersom det er i strid med regler arrangøren er bundet av. 

Den som overdrar pakkereisen, og den som får den overført til seg selv, hefter solidarisk for betaling av eventuelle restbeløp og ekstra omkostninger som er en følge av overdragelsen. Arrangøren beregner et navneendringsgebyr på kr. 250,- 

For reiser med fly er navneendringsgebyret kr. 350,- 

Priser

Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For eventuelle ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer. Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt til beregning av prisen for reisen eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. 

Enkeltrom: Tillegget for enkeltrom/enkeltlugar er spesifisert i prislisten. Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for enkeltrom/lugartillegg. Det er mulig å bestille dobbeltrom/lugar hvis det er to personer av samme kjønn på samme tur som ønsker å dele, der kan vi være behjelpelig. Vennligst gi beskjed om dette er ønskelig ved påmelding, men det er ikke arrangørens plikt å finne noen du kan dele med. Om vi finner noen du kan dele med, vil vi refundere enkeltromstillegget. 

Den reisendes plikter 

Den reisende skal betale det avtalte beløp senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere avtalen.
Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller dennes representant, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen startet kan den reisende pålegges selv å bære omkostninger ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Den som foretar en bestilling for en annen person plikter å forvisse seg om at den reisende kan oppfylle overnevnte krav. Vi anbefaler våre gjester å gjøre seg kjent med turens innhold før avreise. 

Mangler

Det foreligger mangler ved reisen hvis den reisende ikke mottar de ytelser som inngår i reisen eller hvis disse har en dårligere kvalitet enn avtalt. Følgende anses imidlertid normalt ikke som mangel:
a) Forsinket avgang eller fremskutt reise som arrangøren kan godtgjøre han ikke er herre over. 

b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
d) Forsinkelse under transport eller avgangstider/ankomsttider når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de angitte frister. 

Prisavslag

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning. 

Klagefrist

Hvis den reisende mener at det foreligger mangler som gir rett til prisavslag eller erstatning har han plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, maten m.m. må så fremt det er mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisearrangørens agent på stedet. For øvrig må klage være fremsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. 

Tvister

Skulle partene ikke bli enige i en klagesak kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemda for pakkereiser. Kjøperen aksepterer Nordmøre Herredsrett som verneting. Søksmål mot arrangøren eller byrå skal reguleres etter norsk rett.

Setereservasjon

Det er dessverre ikke mulig å reservere spesiell seteplassering i bussen på forhånd. 

Bagasje

Det er begrenset bagasjeplass i bussene, og hver deltagers bagasje begrenses derfor til én koffert/bag/sekk (maks 80 cm lengde) + én håndbagasje som kan plasseres over eller under eget sete (ikke i midtgangen). 

Arrangørens plikter 

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.